Algemene voorwaarden Kerstmarkten.net

Dynamies is bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer 68024444 en is gevestigd aan de Meranti 15 5245 CS te Rosmalen, hierna: Kerstmarkten.net.


1. Definities

 1. ‘Kerstmarkten.net’ is een online platform met als doel personen te informeren en/of te inspireren door middel van het deelnemen aan en/of organiseren van winterse evenementen. Het online platform is te bereiken via de website www.kerstmarkten.net.  
 2. ‘Leden’ zijn personen die beschikken over een geregistreerd account door middel waarvan zij via hun e-mailadres en wachtwoord kunnen inloggen op het platform.
 3. ‘Evenementen’ zijn alle bezigheden die door leden, Kerstmarkten.net en/of derden op het platform worden aangeboden en waar leden (al dan niet tegen een vergoeding) aan kunnen deelnemen.
 4. ‘Organisatoren’ zijn leden die een evenement via het platform aanbieden.

2. Toegang en registratie

 1. Door lid te worden van het platform verklaart de persoon akkoord te gaan met de algemene voorwaarden en huisregels.
 2. Alleen natuurlijke personen kunnen lid worden van het platform. Het lidmaatschap is persoonlijk en niet overdraagbaar.
 3. Het is niet toegestaan om een account aan te maken op naam van een ander persoon, tenzij de betreffende persoon hiermee heeft ingestemd.
 4. Elk lid beschikt over een persoonsgebonden profielpagina. Leden zijn bevoegd dit profiel naar eigen wens - mits op een correcte en integere manier - aan te passen.
 5. Het is een lid niet toegestaan om inloggegevens aan derden te verstrekken.
 6. Als Kerstmarkten.net het vermoeden heeft dat een persoonsgebonden account door derden wordt gebruikt, heeft Kerstmarkten.net het recht om het account van het betreffende lid te blokkeren en/of het lidmaatschap onmiddellijk te beëindigen.
 7. Als een lid het vermoeden heeft dat zijn persoonsgebonden account door derden wordt gebruikt, dient hij Kerstmarkten.net daarvan onmiddellijk in kennis te stellen.
 8. Kerstmarkten.net heeft het recht een lid te dwingen over te gaan tot aanpassing van zijn profiel, indien hiervoor een gegronde reden bestaat. Indien een lid dit weigert, heeft Kerstmarkten.net het recht om het profiel zelf aan te passen.
 9. Kerstmarkten.net heeft het recht om personen die zich willen aanmelden als lid te weigeren, het lidmaatschap van leden zonder ingebrekestelling te beëindigen en/of leden te blokkeren, indien hiervoor een gegronde reden bestaat. Onder een gegronde reden valt onder andere handelen in strijd met de algemene voorwaarden en/of huisregels.

3. Lidmaatschap en evenementen

 1. Aan een lidmaatschap zijn geen kosten verbonden.
 2. Het lidmaatschap wordt, behoudens opzegging, aangegaan voor onbepaalde tijd.
 3. Het lidmaatschap is dagelijks opzegbaar.
 4. De organisator van een evenement heeft het recht om een deelnemersvergoeding te vragen.

4. Het gebruik

 1. Het is een lid niet toegestaan om te handelen in strijd met de door Kerstmarkten.net opgestelde gebruiksvoorwaarden, huisregels en privacyverklaring. Daarnaast dient een lid zich te houden aan de geldende wet- en regelgeving, waaronder in het bijzonder de bepalingen uit het Wetboek van Strafrecht.
 2. Het is een lid niet toegestaan om persoonsgegevens van derden die via het platform zijn verkregen te verkopen, te verspreiden of op enige andere manier voor eigen doeleinden te gebruiken.
 3. Een lid dient zich zowel op het platform als bij het deelnemen aan activiteiten netjes te gedragen en is verplicht om op een correcte en integere manier te communiceren.
 4. Alleen leden kunnen deelnemen aan activiteiten.
 5. Bepaalde delen van de website zijn enkel toegankelijk voor leden.
 6. Het is niet toegestaan om je via een ander kanaal dan de website van Kerstmarkten.net aan te melden voor activiteiten die via het platform georganiseerd worden.
 7. Het is leden niet toegestaan om door middel van het organiseren van activiteiten voor eigen gewin winst te behalen.
 8. Misbruik van het platform, dan wel een vermoeden hiervan, dient onmiddellijk bij Kerstmarkten.net te worden gemeld.  

5. Garantie en aansprakelijkheid

 1. Kerstmarkten.net kan niet garanderen dat de informatie die in het kader van het platform aan leden beschikbaar wordt gesteld, juist is. Kerstmarkt.net is niet aansprakelijk voor onjuist verstrekte informatie alsmede druk- en typefouten.
 2. Het gebruik van het platform vindt plaats op eigen risico. Zowel Kerstmarkt.net, haar organisatoren als haar samenwerkingspartners zijn niet aansprakelijk voor direct dan wel indirect geleden schade (in welke vorm dan ook) als gevolg van het gebruik van het platform, waaronder mede wordt verstaan het deelnemen aan en/of het organiseren van evenementen.
 3. Kerstmarkten.net is niet aansprakelijk voor betalingshandelingen die plaatsvinden tussen leden en organisatoren, behoudens het geval dat het een betalingshandeling betreft tussen leden en een door Kerstmarkten.net georganiseerde activiteit.
 4. Kerstmarkten.net spant zich in voor een correct gebruik van het platform, een adequate beveiliging van de website en het voorkomen van storingen. Kerstmarkten.net kan niet garanderen dat misbruik van het platform, hacks en/of storingen toch zullen plaatsvinden. Kerstmarkten.net is niet aansprakelijk voor hieruit voortvloeiende direct dan wel indirect geleden schade (in welke vorm dan ook).

6. Verplichtingen Kerstmarkten.net

 1. Kerstmarkten.net spant zich in voor een correcte, adequate en zorgvuldige klachtafhandeling.  
 2. Het is Kerstmarkten.net niet toegestaan om persoonsgegevens zonder toestemming van de betreffende persoon te verspreiden en/of te verkopen.

7. Wijzigingen

 1. Kerstmarkten.net heeft het recht de algemene voorwaarden en huisregels eenzijdig te wijzigen. Op de website van het platform zijn de meest recente versies van deze documenten te raadplegen.  

8. Intellectueel eigendom

 1. Het intellectueel eigendom van het platform en daarop gepubliceerd materiaal (waaronder onder andere wordt verstaan de vormgeving, logo’s, foto’s, artikelen en overige inhoud) en aangeboden diensten berust bij Kerstmarkten.net. Het is een lid niet toegestaan om zonder toestemming van Kerstmarkten.net materiaal van het platform te bewerken, openbaar te maken, te distribueren of te reproduceren.
 2. De gebruiksrechten die door Kerstmarkten.net aan leden worden verleend, zijn strikt beperkt tot het gebruik van foto’s, artikelen en overige inhoud voor persoonlijke doeleinden gedurende de duur van het lidmaatschap.
 3. Het is verboden om diensten, webpagina’s, broncodes en/of elementen hiervan op welke manier dan ook te bewerken, openbaar te maken, te distribueren of te reproduceren.

9. Toepasselijk recht

 1. Op de algemene voorwaarden en huisregels, alsmede alle diensten die Kerstmarkten.net aanbiedt, is het Nederlands Recht van toepassing.
 2. Geschillen die niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.